mardi 31 mai 2011

Zòn move tan nan Nò Panama poko ka òganize l, Plis lapli pral tonbe sou Ayiti

Zòn move tan nan Nò Panama
Imaj satelit basen karayib la a 8h15 PM
Imaj satelit yo montre ke zòn move tan nan Nò Panama a poko ka òganize l an yon depresyon. Van lwès ki an altitid yo toujou fò nan zòn nan e yo anpeche yon sikilasyon siklonik tabli sou mas nyaj ki sou lanmè nan Nò Panama a. Maten an pasaj yon satelit meteyo te montre ke gen van a 42 km/h nan sistèm lan, men yo pat remake okenn sikilasyon ki ale nan sans kontre ak egwi yon mont. Yo poko tou jwenn van ki soti nan direksyon lwès nan sistèm lan. Lòt siy ki montre ke sistèm lan pap òganize l se presyon an ki toujou rete stab e ki poko bese.

Anpil lapli sou Ayiti
Zòn move tan nan Nò Panama kreye yon enstabilite nan atmosfè basen karayib la, enstabilite sa a kontinye fasilite anpil gwo lapli tonbe sou tout zile Ayiti a. Nan 54 èd tan ki ap vini la yo aktivite lapli yo pral ogmante anpil sou tout Ayiti, modèl yo prevwa jiska 125 mm lapli nan yon jounen.

Pa bliye pandan peryòd lapli sa yo pou nou swiv konsèy tout otorite peyi a pou nou pa viktim. Men kèk rapèl ki ap bon pou nou :
1) Pa travèse rivyè lè dlo a ap desann. Pa fè sa menm lè ou konn naje paske fòs kouran ka toujou pote w ale.
2) Si w abite nan zòn kote dlo abitye desann deplase al yon lòt kote.
3) Veye deboulonnay tè nan tèt mòn yo.
4) Pa fè gwo deplasman al an pwovens si w pa bezwen.

Nan sezon siklòn lan se rete tèt frèt swiv konsèy medya yo ap otorite yo.

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil